• Business Continuity & Resilience Management

   Geen tickets in deze groep.
  • 4-daagse opleiding Business Continuity & Resilience Management

   € 2.999,00

   26 september, 3, 10, 31 oktober 2019

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
NL