•  

   Geen tickets in deze groep.
  • 8-daagse opleiding Gedragsexpert (basis + verdieping & 2 intervisie momenten):

   € 3.999,00

   Basismodules: 10, 24 september, 10 oktober, 7 & 19 november 2024
   Verdiepingsmodules: 26 november, 3 & 10 december 2024
   Online intervisiemomenten: 13 & 27 november 2024

  • Geen tickets in deze groep.
  • 5-daagse opleiding Gedragsexpert (basis):

   € 2.599,00

   10 & 24 september, 10 oktober en 7 & 19 november 2024

  • Geen tickets in deze groep.
  • Opleiding Gedragsexpert (verdieping & 2 intervisie momenten):

   € 1.899,00

   Verdiepingsmodules: 26 november, 3 & 10 december 2024
   Online Intervisiemomenten: 13 november & 27 november 2024

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
Aristo Meeting Center Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN Utrecht
NL