• Opleiding Regisseur Mensenhandel

   Geen tickets in deze groep.
  • 4-daagse opleiding regisseur mensenhandel

   27 september, 4, 11 oktober en 1 november 2018

   € 2.999,00

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 29 74 979
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
NL