• Verkorte opleiding Middenmanagement

   Geen tickets in deze groep.
  • 5-daagse verkorte opleiding Middenmanagement

   € 2.999,00

   23 september, 4 en 18 november, 9 december 2020 en 20 januari 2021

Contact
inschrijving2@sbo.nl
040 - 2 974 980
BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
NL